Košík je prázdny

Všeobecné obchodné podmienky

Prijatie všeobecných zmluvných podmienok

 • Uzavretím objednávky na KamagraOriginal.to vyjadrujete súhlas s našimi Všeobecnými obchodnými podmienkami (v zmysle neskoršej definície), vrátane nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov (v zmysle neskoršej definície) a uzatvárate priamu zmluvu s poskytovateľom (v zmysle neskoršej definície) opísanú pri prijatí objednávky na KamagraOriginal.to (v zmysle neskoršej definície). Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou zmluvy uzavretej medzi zákazníkom/zákazníčkou (v zmysle neskoršej definície) a podnikom (v zmysle neskoršej definície) a platia aj pre zmluvu uzavretú medzi zákazníkom/zákazníčkou a poskytovateľom ako aj zákazníkom/zákazníčkou a lekárom (v zmysle neskoršej definície). V tejto súvislosti odkazujeme na odsek „Zmluvné vzťahy medzi stranami“ v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

 • Bez ohľadu na určenia spomenuté vyššie platia Všeobecné obchodné podmienky danej lekárne vždy vtedy, keď táto lekáreň dováža produkty alebo (prípadne) dáva podnet na konzultáciu, a tieto podmienky sú rozhodujúce pre vzťah medzi zákazníkom/zákazníčkou a lekárňou. Súhlasom s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a objednávkou jedného alebo viacerých produktov (príp. dohodnutím konzultácie) uzatvárate zmluvu s touto lekárňou a vyjadrujete súhlas s tým, že všeobecné obchodné podmienky tejto lekárne (ktoré vám budú k dispozícii počas objednávkového procesu) regulujú zmluvný vzťah medzi vami a lekárňou.

 • Týmto potvrdzujete, že ste tieto Všeobecné obchodné podmienky dôkladne prečítali a vzali na vedomie bez toho, aby ste boli obmedzení vo vašej schopnosti rozhodnúť sa najmä (ale nie výhradne) duševnou chorobou, duševným postihnutím, nadmerným požitím alkoholu, požitím liekov alebo inými (zdravotnými) dôvodmi. Potvrdzujete, že tieto Všeobecné obchodné podmienky môžu byť kedykoľvek zmenené bez predošlého hlásenia. Potvrdzujete ochotu pravidelne sa informovať o zmenách Všeobecných obchodných podmienok ako aj používať vždy aktuálnu verziu Všeobecných obchodných podmienok (ktorá je zverejnená na webovej stránke).

 • Poskytnuté informácie alebo odporúčania na webovej stránke (v zmysle neskoršej definície) majú všeobecný charakter a nemali by byť vnímané ako výzva k užívaniu určitého lieku alebo liečby. Prevádzková spoločnosť, KamagraOriginal.to ani iný odborný personál, ktorý poskytuje služby na webovej stránke nenesú akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek medicínske, právne alebo finančné následky, ktoré súvisia so službami na tejto webovej stránke (ktorá v existujúcej forme je vedená ako zdravotnícko-informačná platforma).

Definícia pojmov

V zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok majú pojmy uvedené nižšie nasledujúci význam:

 • 'Vyššia moc' - Okolnosti, ktoré následkom priameho, bezprostredného a výhradného pôsobenia prírodných síl nie sú v ľudskej moci, vznikajú bez akéhokoľvek ľudského pričinenia a ktorým sa nedá predísť prezieravými a predpokladanými činmi ani primeranou mierou starostlivosti.
 • ‘Zmluva' - Dohoda uzavretá prijatím Všeobecných obchodných podmienok.
 • ‘Kuriérska služba’ - spoľahlivá poštová a kuriérska služba
 • ‘Podnik' - my, eMedvertise NV, konajúci pod menom KamagraOriginal.to a prevádzkarka tejto webovej stránky, ktorá vykonáva v rámci týchto Všeobecných obchodných podmienok služby opísané v časti „Naše služby“.
 • ‘Konzultácia’ - Lekárska konzultácia na základe medicínskeho online dotazníka, telefonického rozhovoru, video konzultácie, zašifrovaných správ a obrazového materiálu, pri ktorých lekár skontroluje, či je želaná liečba vhodná pre daného pacienta a vydá recept, ktorý bude zaslaný do lekárne.
 • ‘Obsahy’ - všetky obsahy poskytnuté k dispozícii na KamagraOriginal.to ako napr. texty, informácie ako aj celkový obrazový a zvukový materiál.
 • ‘Zákazník' - každý návštevník webovej stránky, ktorý vyjadrí súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami a zadá objednávku.
 • ‘Lekár' - nezávislý Lekár schválený v jeho vlastnom bydlisku, ktorý vyhodnotí medicínsky dotazník a na jeho základe rozhodne o priamom vystavení receptu, príp. v istých prípadoch iný medicínsky poskytovateľ služieb.
 • 'Lekárske služby’': Konzultácia; rozhodnutie o tom, či vo vašom prípade môže byť vystavený recept; samotné vystavenie zodpovedajúceho receptu pre vami zvolené liečivo ako aj iné zdravotnícke služby ponúkané lekárom, napr. počas alebo po vykonaní lekárskych služieb.
 • 'KamagraOriginal.to' alebo 'webová stránka’ - táto webová stránka, KamagraOriginal.to, vrátane jej obsahov a služieb.
 • 'Medicínsky dotazník’ -Otázky položené lekárom k vyhodnoteniu zdravotného stavu (anamnézy).
 • ‘Objednávka' - požiadavka na kúpu určitého produktu alebo iná služba poskytovaná nami vystavená prostredníctvom webovej stránky.
 • ‘Heslo' - tajná fráza, príp. tajný kód
 • ‘Pacient' - zákazník, ktorý si nárokuje lekárske poradenské služby, video rozhovor alebo lekársku konzultáciu.
 • ‘Lekáreň' - Poskytovateľ produktov na lekársky recept, t.j. nezávislá, schválená lekáreň, ktorá spolupracuje s KamagraOriginal.to, ponúka produkty a dováža ich priamo vám.
 • ‘Vyjadrenie k ochrane osobných údajov' - opatrenia pre ochranu osobných údajov objasnené v našom Vyjadrení k ochrane osobných údajov.
 • ‘Produkty' - produkty uvedené na webovej stránke, na recept alebo bez neho, ku ktorým sú poskytované informácie na webovej stránke.  
 • ‘Poskytovateľ' - poskytovateľ produktov, pri ktorom ide buď o lekáreň alebo o dodávateľa.
 • ‘Služby' - Poskytnutie informácií o zdraví, životnom štýle, sťažnostiach, liečbach a produktoch; platforma pre lekárske online konzultácie, ako aj predpis liečiv nezávislými lekármi a prevod na externých poskytovateľov na internete; podnik nepodporuje poplatky za prístup k platforme.
 • 'Zoznam jazykov’ - jazyky zobrazené na webovej stránke, vďaka ktorej sa môžu obyvatelia krajiny, v ktorej je tento jazyk úradným jazykom, obslúžiť na webovej stránke.
 • ‘Dodávateľ' - poskytovateľ produktov bez receptu, príp. na recept, ktorí produkty odovzdáva a posiela priamo vám.
 • 'Všeobecné obchodné podmienky’ - predložené Všeobecné obchodné podmienky.
 • ‘Video spojenie' - softwarové riešenie ponúkané od KamagraOriginal.to, ktoré je založené na Cisco WebEx (príp. iné softwarové riešenie použité k tomuto účelu v budúcnosti), ktoré umožňuje zákazníkovi a lekárovi komunikovať cez online spojenie tvárou v tvár.
 • ‘Video konzultácia' - lekárska konzultácia cez video spojenie.
 • 'Všeobecné obchodné podmienky lekárne’ - Všeobecné obchodné podmienky lekárne, ktoré platia pre zmluvu uzavretú medzi lekárňou a zákazníkom (a sú vystavené k dispozícii zákazníkovi počas objednávacieho procesu).
 • ‘Odkázanie' - Odkázanie zákazníkov na poskytovateľa v súvislosti s kúpou a predajom produktov.

Všeobecný opis služieb

1. Naše služby

KamagraOriginal.to je informatívna webová stránka aj online služba pre konzumentov. KamagraOriginal.to sama neponúka žiadne produkty. Výkon stránky KamagraOriginal.to spočíva v realizovaní rýchleho, bezpečného a diskrétneho dodávania skutočných produktov prostredníctvom dôveryhodnej a overenej lekárne. Preto nejde pri KamagraOriginal.to o internetovú lekáreň, ale o online poskytovateľa služieb pre konzumentov. Webová stránka ponúka informácie k rôznym témam z oblasti zdravia - (medikamentózne) liečby a produkty. Uvedené produkty nie sú ponúkané cez KamagraOriginal.to. Výkon KamagraOriginal.to je ohraničený na poskytnutie možnosti zákazníkom a zákazníčkam dopytovať liečby online (ako aj s ňou súvisiace produkty). Uvedené ceny zodpovedajú nákladom na produkty dovážané nezávislou lekárňou na požiadanie a meno ako aj na ťarchu a riziko zákazníka a na sprostredkovanie a prevedenie možnej online konzultácie s lekárom. Ak si zákazník praje určité lieky a poverí KamagraOriginal.to ich zaobstaraním, KamagraOriginal.to preto vyhľadá vhodnú lekáreň (napr. na základe dostupnosti produktu, vzdialenosti od bydliska zákazníka a/alebo ceny produktu). KamagraOriginal.to nemá zmluvy s lekárňami a nie je viazaná na určité lekárne. KamagraOriginal.to si preto pri požiadavke zákazníka môže voľne vybrať z možných lekární. KamagraOriginal.to nezískava žiadne komisionárske platby od lekární. Naopak tiež nie sú vyplácané komisionárske platby od KamagraOriginal.to lekárňam a môžu si voľne zvoliť, či zákazníka od KamagraOriginal.to akceptujú alebo odmietnu. Tento výkon od KamagraOriginal.to sa teda rozumie ako (komisionárska) služba, ktorá obnáša sprostredkovanie lekárne v mene a na náklady a riziko zákazníka. KamagraOriginal.to pritom prevezme v mene, na náklady a riziko zákazníka úlohu poveriť lekárne predajom a dovozom určitých produktov zákazníkom. Ceny produktov platiace pri zodpovedajúcich lekárňach sú stránke KamagraOriginal.to vopred známe a nie sú vyjednané na žiadosť zákazníkov alebo lekární. Ceny produktov platiace v lekárňach vrátané poštovného sú obsiahnuté v cenách uvedených na KamagraOriginal.to za výkony poskytované stránkou KamagraOriginal.to.

Ak si zákazník praje liečbu s liekmi na recept a KamagraOriginal.to získa prostredníctvom zákazníka požiadavku na zaobstaranie týchto liekov, KamagraOriginal.to vyhľadá  vhodného lekára (napr. na základe dostupnosti). KamagraOriginal.to nemá zmluvy s lekármi a nie je viazaná na určitých lekárov. KamagraOriginal.to si preto môže pri každej požiadavke zákazníka vybrať z možných lekárov. KamagraOriginal.to nezískava žiadne komisionárske platby od lekárov. Naopak tiež nie sú vyplácané komisionárske platby  od KamagraOriginal.to lekárom a tí si môžu zvoliť, či zákazníka od KamagraOriginal.to akceptujú alebo odmietnu. Lekári dostanú za konzultáciu od KamagraOriginal.to normálnu odmenu (približne vo výške odmeny, ktorú vyplácajú holandské zdravotné poisťovne za online poradenstvo a holandským lekárom). Táto odmena je obsiahnutá v cenách uvedených na webovej stránke za výkony poskytnuté k dispozícii od KamagraOriginal.to. Hoci je požiadavka zákazníka stránkou KamagraOriginal.to odovzdaná lekárovi v mene zákazníka, KamagraOriginal.to nemá vplyv na priebeh samotnej online konzultácie s lekárom. Ošetrujúci lekár  je pritom plne nezávislý a v žiadnom prípade nie je ovplyvnený stránkou KamagraOriginal.to, aby predpísal určité lieky.

Informácie poskytnuté v rámci konzultácie slúžia výhradne všeobecným informačným účelom a nie sú náhradou za profesionálne medicínske poradenstvo (napr. vyšetrenie alebo liečba prostredníctvom vášho lekára alebo kvalifikovaného nositeľa výkonov). Žiadna informácia poskytnutá na webovej stránke nesmie byť použitá pre liečbu alebo diagnózu ochorenia alebo zdravotného problému a nemala by nahradiť starostlivosť vášho lekára alebo iného kvalifikovaného nositeľa výkonov). Zdravotné informácie poskytnuté od KamagraOriginal.to v rámci používania funkcie „interaktívnej odpovede“ (ak prichádza do úvahy) nepredstavujú profesionálne medicínske poradenstvo. Vyhlasujete, že si zdravotné informácie poskytnuté v rámci konzultácie necháte potvrdiť inou stranou a prekonzultujete ich s vašim vlastným lekárom alebo iným kvalifikovaným nositeľom výkonu v súvislosti s vašimi symptómami alebo sťažnosťami. Pri medicínskej prosbe, ako napr. Rozhodnutie o medikamentóznej alebo inej liečbe, sa zaväzujete ju vždy konzultovať s vašim lekárom alebo iným kvalifikovaným nositeľom výkonu. Ak trpíte zdravotnými ťažkosťami alebo chorobou alebo ak problémy predpokladáte, mali by ste to hneď konzultovať s vašim lekárom alebo iným kvalifikovaným nositeľom výkonu. Vyhľadajte v prípadoch núdze ihneď lekársku pomoc a obráťte sa na núdzovú centrálu vašej krajiny. Nikdy nemôžete ignorovať lekársku radu na základe informácií, ktoré získate na webovej stránke (aj cez Live-Chat, telefón alebo email), príp. od jej lekára, alebo preto odložíte využitie lekárskej pomoci. Vyhlasujete, že neužívate alebo nezačnete užívať žiadne lieky, doplnky stravy, liečby alebo iné produkty opísané na tejto webovej stránke, príp. odporúčané v rámci konzultácie, bez toho, aby ste sa najprv poradili s vašim lekárom alebo iným kvalifikovaným nositeľom výkonu. Za správnosť informácií uvedených na webovej stránke alebo poskytnutých lekárom neberieme zodpovednosť.

Prostredníctvom tejto webovej stránke nie sú predpisované lieky a nebude vydaná lekárska diagnóza. Informácie poskytnuté na webovej stránke, príp. v rámci konzultácie, nesmú byť použité k liečbe ochorení alebo medicínskych stavov núdze ani k poradenstvu alebo objasneniu právnych, medicínskych alebo finančných problémov. Použitie rád a informácií poskytnutých priamo alebo nepriamo prostredníctvom webovej stránky alebo lekárom prebieha na vlastné nebezpečenstvo.

Predovšetkým (ale nie výhradne) pri zdravotných radách sa zaväzujete konzultovať s vašim lekárom alebo iným kvalifikovaným nositeľom výkonu navrhnutý postup alebo získate druhý a tretí názor od inej zdravotnej praxe, aby ste získali potvrdenie o tom, že je pre vás odporúčaná liečba vhodná. Ste si pritom vedomý, že konzultácie a iné služby sú spojené s istým obmedzením, keďže neprebieha telesné vyšetrenie, osobné poradenstvo alebo rozsiahle vyšetrenie na mieste. KamagraOriginal.to ani jej vlastník, konateľ, vedúce sily, spolupracovníci, zástupcovia, partneri, reklamné agentúry alebo dcérske spoločnosti neručia za akékoľvek nesprávne, nekompletné alebo mätúce informácie, ktoré sú poskytnuté na webovej stránke v rámci konzultácie.

2. Ako funguje platforma

KamagraOriginal.to ponúka rôzne druhy služieb, ktoré sú vysvetlené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach pod bodom „Všeobecný popis služieb“. Ďalšie informácie nájdete, ak kliknete na webovej stránke na ikonu „Takto to funguje“. Tam zistíte, ako platforma funguje.

Všetky medicínske dotazníky sú vytvárané lekármi s veľkou starostlivosťou a po zohľadnení medicínsko-etických predpisov. Bez predošlého prihlásenia na našej webovej stránke nie je možné vyplniť medicínsky dotazník a získať lekársku konzultáciu a/alebo produkt. Pre každého používateľa, ktorý sa prihlási na webovej stránke, bude založený zabezpečený elektronický spis pacienta. Profesionálne kódexy správania a právne obmedzenia môžu ohraničiť prípustné maximálne množstvo a frekvenciu dodávania produktov. Z tohto dôvodu nevzniká záväzok dodať nadmerné množstvo produktov a do faktúry budú započítané len dodané produkty. Vyhradzujeme si právo odmietnuť objednávku.

Je na našom vlastnom uvážení a uvážení lekárov a lekární, či objednávku prijmeme, a vyhradzujeme si právo objednávku odmietnuť bez udania dôvodu. Pre isté produkty môžu platiť dodatočné právne predpisy alebo predpisy pre zaistenie vašej vlastnej bezpečnosti. Tieto sú prípadne zverejnené na webovej stránke.

3. Využívanie našich služieb

Uzavretím objednávky prostredníctvom webovej stránky potvrdzujete, že:

 • ste svojprávny a tak môžete uzatvárať právne zaväzujúce zmluvy;
 • máte aspoň 18 rokov. Ak ste ešte maloletý, potrebujete povolenie vašich rodičov alebo poručníka, aby ste mohli uzavrieť na tejto webovej stránke objednávku alebo požiadavku;
 • máte bydlisko v krajine, v ktorej je jazyk dostupný na zvolenie úradným jazykom;
 • uzatvárate zmluvu s lekárňou a (ak nevyhnutné) vyjadrujete súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami lekárne. Tieto všeobecné obchodné podmienky vám budú poskytnuté k dispozícii počas objednávacieho procesu a regulujú (ak nevyhnutné) zmluvný pomer medzi vami a lekárňou;
 • použijete produkty výhradne na vlastnú potrebu;
 • pracujete s webovou stránkou v jazyku, ktorému rozumiete, resp. ktorý ovládate, a ste si vedomý toho, že je vašou povinnosťou informovať sa o tom, či je v krajine vášho bydliska legálne využívať naše služby.

Webová stránka aj služby ponúkané na nej musia byť používané opatrne. Musíte pritom dbať na nasledujúce:

 • Konzultácie sú dostupné, len ak na stránke čestne a pravdivo vyplníte adresovateľný dotazník.
 • Zaväzujete sa poskytnúť všetky relevantné informácie podľa najlepšieho vedomia a svedomia.
 • Viacnásobná registrácia na webovej stránke nie je povolená.
 • Nesmiete realizovať prihlásenie pre tretiu osobu a vyplniť dotazník za inú osobu, ak vám táto osoba k tomu nedala súhlas a nemôžete nám predložiť výslovné vyhlásenie súhlasu tejto osoby.  

Neprevezmeme žiadne ručenie za škody, ktoré sa dajú odvodiť od toho, že:

 • Váš spis pacienta, vami vyplnený dotazník alebo iné nám odovzdané informácie obsahujú  nekompletné, nepravdivé alebo nesprávne údaje a oneskorili ste sa s ich aktualizáciou;
 • Ignorujete rady poskytnuté na webovej stránke alebo nehlásite informácie získané na webovej stránke vášmu normálnemu nositeľovi výkonu;

Týmto potvrdzujete, že rady poskytnuté na webovej stránke nepredstavujú náhradu za profesionálne medicínske poradenstvo. Zaväzujete sa informovať vášho normálneho nositeľa výkonu o odporúčaných liečbach a predpísaných liečivách.

Všetky informácie získané na webovej stránke sú k dispozícii v jazykoch zobrazených na webovej stránke. Sami nesiete zodpovednosť za to, že rozumiete otázkam v adresovateľných dotazníkoch na webovej stránke. Obráťte sa na vášho normálneho nositeľa výkonu, ak nerozumiete otázke, ak si nie ste istý, ako by ste ju mali zodpovedať, alebo ak radám a informáciám poskytnuté na webovej stránke nerozumiete dostatočne.

Pri dodaní predpísaného produktu je vašou zodpovednosťou skontrolovať, či sa pri dodaných produktoch naozaj jedná o produkty predpísané lekárom a či nie sú nejakým spôsobom poškodené. Obráťte sa pri pochybnostiach na dodávajúcu lekáreň a poproste ju o radu alebo žiadajte (prípadne) náhradný produkt. Nepoužívajte produkty, ktoré vám neboli predpísané alebo ktoré boli poškodené počas transportu.

Pozorne si prečítajte príbalový leták a všetky pokyny na etiketách pred použitím. Ak si objednáte produkty pre neskoršie použitie, uistite sa pred použitím, že nebol prekročený dátum trvanlivosti.

Dbajte na to, aby nikto okrem vás nemal prístup k produktom predpísaným pre vás.

Zmluvné vzťahy medzi stranami

Základom predaja a dodania produktov je dohoda medzi zákazníkom a lekárňou, bez ohľadu na to, ktorá strana inkasuje sumu na faktúre. Akékoľvek existujúce Všeobecné obchodné podmienky lekárne regulujú (ak nevyhnutné) zmluvný vzťah medzi lekárňou a zákazníkom (ak sa v tomto prípade vychádza z takého obchodného vzťahu). Ak je to nevyhnutné, budú tieto Všeobecné obchodné podmienky poskytnuté zákazníkovi k dispozícii od lekárne počas objednávacieho procesu.

KamagraOriginal.to zariadi konzultáciu a koná pritom vo vlastnom mene a vo vlastný prospech.

Služby vykonané v rámci konzultácie sú vykonané výhradne lekárom a ich cieľom je v prvom rade to, aby ochránili, udržali alebo obnovili zdravie dotknutého.

Aj keď bude konzultácia realizovaná stránkou KamagraOriginal.to, nesie daný lekár plnú zodpovednosť za výkony v rámci jeho konzultácie. Realizácia konzultácie je preto čisto administratívny úkon.

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky služby a/alebo produkty poskytnuté k dispozícii, ktoré sú výsledkom návštevy webovej stránky a/alebo interakcie jednej lekárne, ktorá spolupracuje s KamagraOriginal.to. Lekárne a lekári sa zaväzujú voči týmto všeobecným obchodným podmienkam. To však môže podľa platného národného práva znamenať, že sú s nami spolupracujúce lekárne a lekári viazaní na profesionálne predpisy správania alebo právne predpisy a výkon konzultačných služieb, príp. dovoz produktov, môžu sčasti podliehať zákonom a predpisom platiacim na miestach výskytu lekární, drogérií a lekárov. Príklad: Dodanie produktov prostredníctvom lekárne so sídlom vo Veľkej Británii podlieha britskému právu. Dodania platia ako vykonané z Veľkej Británie a podliehajú výhradnej príslušnosti britských súdov / britského súdnictva. Všetky dodania produktov prostredníctvom lekární sídliacich v iných európskych štátoch podliehajú právu krajiny, v ktorej má daná lekáreň svoje sídlo, platia ako vykonané z tejto krajiny a podliehajú výhradne súdnictvu dotknutého štátu.

Napr. dodanie produktov lekárňou v Nemecku je riadené nemeckým právom a bude považované za uskutočnené v Nemecku a bude podliehať výhradnej jurisdikcii nemeckých súdov.

Výkony lekárskeho poradenstva

Ak lekár dospeje na základe jeho medicínskych odhadov k záveru, že želaná liečba je pre vás vhodná, vystaví vám recept adresovaný lekárni.

Aby ste lekárovi umožnili urobiť rozhodnutie o tom, či vám vami objednané produkty môžu byť predpísané bezpečne, je dôležité, aby ste vyplnili medicínsky dotazník kompletne a vedome. Vynechanie nevyhnutných informácií môže viesť k tomu, že vám budú predpísané produkty, ktoré môžu uškodiť vášmu zdraviu. Aby ste predišli zdravotným rizikám, musíte na dotazníku bezpodmienečne zadať všetky lieky, ktoré v tom čase užívate.

V prípade, že nemôžete kompletne vyplniť tento dotazník, zaväzujete sa upustiť od objednávky produktov. Poraďte sa v tomto prípade s vašim obyčajným lekárom, či na základe liekov alebo kombinácii liekov, ktoré dodatočne užívate alebo inak využívate, existujú kontraindikácie alebo či je použitie produktu pre vašu medicínsku históriu môže viesť k zdravotným rizikám.

Produkty môžu spôsobiť vedľajšie účinky. Mali by ste si preto byť vedomý, že užívanie produktu môže negatívne pôsobiť na vaše zdravie a okrem iného môže viesť k vedľajším účinkom uvedeným v príbalovom letáku.

Zaväzujete sa informovať vášho všeobecného lekára alebo lekárnika o tom, že užívate objednané lieky. Okrem toho poukazujeme na to, že lekári, ošetrovací personál ani pracovníci nemocnice nemôžu garantovať, že vami objednané produkty budú viesť k želaným výsledkom - ani ak budú pre vás predpísané.

Zmeny cien

KamagraOriginal.to si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny ponúkaných produktov. Ceny platiace v čase objednávacej úlohy zostávajú nezmenené do ukončenia objednávacieho procesu. Ak sa vám kvôli softwarovej chybe alebo ľudskej chybe zobrazí očividne nesprávna cena, KamagraOriginal.to si vyhradzuje právo stornovať objednávku a informovať o tom zákazníka.

Ručíme za to, že ceny platiace pre konzultácie a produkty budú zreteľne uvedené na webovej stránke. Neexistujú žiadne skryté poplatky.

Zmena ponuky produktov / Zmena informácií

Keďže KamagraOriginal.to sama neponúka alebo nedováža žiadne produkty, KamagraOriginal.to si vyhradzuje právo, pokiaľ ešte nebola uzavretá a registrovaná žiadna objednávka, prispôsobiť údaje o dostupnosti u poskytovateľov na vlastnej webovej stránke  a odstrániť produkty predtým, než je objednávka ukončená a registrovaná. KamagraOriginal.to sa neustále snaží o to, aby boli všetky texty, fotky a obrázky produktov správne a aktuálne.

Ľudské zlyhanie pritom ale nie je vylúčené, preto sa môžu objaviť neúmyselné chyby, za ktoré nemôžeme ručiť ani my ani daný poskytovateľ. Farby zobrazené na vašej obrazovke nie je farebne zaväzujúca. Pred použitím by ste preto mali vždy skontrolovať, či sa dodaný produkt vašej objednávky zhoduje s produktom odporučeným počas konzultácie.

Platenie

Všetky uvedené ceny sú v mene Euro. Všetky platby musia prebehnúť prevodom na účet alebo iným prostriedkom uvedeným na webovej stránke. Ktoré služby (vrátane konzultácií) sú ponúkané, s kým uzatvárate (osobitnú) kúpnu zmluvu a kto inkasuje sumu na faktúre, bude zobrazené počas objednávacieho procesu na webovej stránke a je viditeľné na potvrdení objednávky ako aj na faktúre. Ďalšie informácie nájdete v odseku „Všeobecný popis našich služieb“ v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

Ak sa vami zvolená metóda platby nepodarí, môžu byť do vašej faktúry započítané mimosúdne náklady od KamagraOriginal.to, lekárne alebo poskytovateľa - začínajúc paušálnou sumou vo výške pätnásť (15) Eur ako administratívny poplatok. Nezávisle od toho si KamagraOriginal.to, lekárne a/alebo poskytovatelia vyhradzujú právo vyžadovať náhradu za akékoľvek inkasné náklady vznikajúce z týchto procesov alebo vznikajúce súdne náklady.

Poskytnutím platobných a fakturačných informácií potvrdzujete, že ste oprávnený používať tieto informácie, a dávate nám alebo nášmu platobnému poskytovateľovi, príp. platobnému poskytovateľovi lekárne alebo dodávateľovi váš súhlas s nárokom na celkovú fakturačnú sumu za vami objednané produkty, ako aj všetky prípadné súvisiace náklady na poštovné a všetky iné náklady vznikajúce na základe týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Podmienky dodania

Prijaté objednávky sú spravidla bezprostredne uvoľnené k zaslaniu, hneď ako je objednávka (pri liečivách na recept) schválená lekárom a platba je prijatá. Uvedené dodacie termíny a lehoty platia len približne a závisia od individuálnej dostupnosti a času obratu. Upozorňujeme vás na to, že niektoré produkty nemôžu byť zaslané do všetkých krajín. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke. Na základe platiacich predpisov FDA nedodávame v zásade žiadne produkty do USA.

Akonáhle schválite dodanie produktov, uzatvárate zmluvu s kuriérnou službou vášho výberu. Všetky produkty budú zaslané poskytovateľom v rámci krajiny, v ktorej má poskytovateľ sídlo. Zaslanie prebieha v mene zákazníka a na jeho vlastné riziko. Zákazník oslobodzuje KamagraOriginal.to (ako aj lekárov a lekárne) od akýchkoľvek sťažností, ktoré môžu u zákazníka vzniknúť pre predpisy a určenia dovozu platiace v danej krajine dovozu. Ste zodpovedný za zaplatenie všetkých ciel, daní a odvodov platiacich pri dovoze do vašej krajiny. Potvrdzujete, že všetky objednané produkty sú určené len na vlastnú potrebu.

Týmto menujete kuriérnu službu vašim zástupcom a dávate jej plnú moc k realizácii dodania produktov zo sídla poskytovateľa. Predaním produktov na kuriérnu službu platia zmluvné záväzky poskytovateľa za splnené a vlastníctvo a riziko prechádzajú na vás.

Storno a spätné zaslanie

Keďže liečivá majú obmedzený dátum trvanlivosti a sú viazané na osobu - lebo sú predpísané osobne - a aby sa predišlo akémukoľvek riziku manipulácie s produktom, poskytovatelia pracujúci s KamagraOriginal.to prijíma späť len nedostatočné, poškodené alebo nesprávne dodané produkty. Ak obdržíte nedostatočný alebo poškodený produkt príp. ak je vám zaslaný nesprávny produkt, môžete robiť nasledovné:

 1. stornovať vašu objednávku a zaslať produkt do siedmich (7) dní od obdržania zásielky späť poskytovateľovi, po čom od poskytovateľa získate do tridsiatich (30) dní náhradu kúpnej sumy; alebo
 2. poprosiť poskytovateľa o výmenu produktu.

Poskytovateľ vám vráti náklady na spätné zaslanie nedostatočných, poškodených alebo nesprávne dodaných produktov. Ak nastane jedna z hore uvedených okolností, je poskytovateľ zaviazaný len k úkonom opísaným v bode 1 a 2. Pokyny k spätnému zaslaniu so spiatočnou adresou nájdete k emaily, ktorý potvrdzuje vašu objednávku.

Pri produktoch bez receptu máte právo využiť vaše právo na vrátenie tovaru do štrnástich (14) dní po obdržaní dodaných produktov. Pri súčasnej objednávke viacerých produktov môžete využiť vaše právo na vrátenie tovaru do štrnástich (14) dní od obdržania naposledy objednaných produktov. Toto právo neplatí pre produkty na recept. Pri storne však môžu byť náklady vzniknuté v súvislosti s už vykonanými službami započítané do vašej faktúry. Pre storno objednávky, požiadanie o vrátenie kúpnej sumy alebo pri otázkach v súvislosti s poškodenými alebo chybnými produktami máte možnosť obrátiť sa na kontaktný formulár na webovej stránke KamagraOriginal.to. Pri spätnom zaslaní nepoškodených alebo správnych produktov nesiete náklady na spätné zaslanie vy. Vrátenie peňazí prebehne do siedmich (7) pracovných dní od schválenia vrátenia peňazí cez KamagraOriginal.to.

Zbavenie zodpovednosti

Obsahy dostupné na webovej stránke slúžia len ako všeobecné informácie a nie sú určené na diagnostické alebo terapeutické účely alebo ako náhrada medicínskeho poradenstva. KamagraOriginal.to (ako aj lekári a lekárne) nepreberajú žiadne ručenie za činnosť ponúkaných produktov, obsah príbalových letákov dodaných od výrobcov produktov, informatívne texty, popisy liečebných metód alebo iné popisy na webovej stránke a nepreberajú v tejto súvislosti žiadnu zodpovednosť. Neposkytujeme právne ani medicínske poradenstvo a nerobíme medicínske alebo diagnostické výkony. Za spoľahlivosť obsahov poskytnutých na webovej stránke nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Kontrola informácií poskytnutých na webovej stránke podlieha vašej vlastnej zodpovednosti.

KamagraOriginal.to (ako aj lekári a lekárne) nepreberajú žiadne ručenie za presnosť diagnózy, príp. predpísanú (medikamentóznu) liečbu alebo správne použitie produktov. Ak si nesplníme v rámci výkonu našich služieb povinnosť, ku ktorej nás zaväzujú tieto Všeobecné obchodné podmienky, ručíme len vo výške kúpnej ceny nárokovaných služieb.

Ak je to zákonne prípustné, vylučujú KamagraOriginal.to, iní členovia našej podnikovej skupiny ako aj s nami spojené tretie strany vyslovene nasledujúce:

 • všetky podmienky, garancie a iné modality, ktoré by sa mohli odvodzovať od zákonných určení;
 • akékoľvek ručenie za priame, nepriame alebo následkové škody, príp. škody, ktoré zákazníkovi vznikli v súvislosti s našou webovou stránkou alebo v súvislosti s používaním, nedostupnosťou alebo výsledkami používania našej webovej stránky a služieb alebo s ňou spojenými webovými stránkami ako aj na nich uvedenými obsahmi, vrátane okrem iného akékoľvek ručenie za:
  • ušlý zisk alebo príjem;
  • výpadok obchodu;
  • ušlý zisk alebo ušlé zmluvy;
  • nerealizácia očakávaných úspor;
  • strata údajov;
  • zníženie hodnoty firmy;
  • premrhaný administratívny alebo pracovný čas; a
  • akékoľvek iné straty alebo škody, bez ohľadu na to, ako vznikli a či boli spôsobené nepovolenými úkonmi (vrátane nedbanlivosťou), porušením zmluvy alebo z iného dôvodu, aj ak by mohli byť predpovedané.   

Používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že tak robíte na vlastné riziko a že preberáte plnú zodpovednosť za používanie tejto webovej stránky. Ste sami zodpovední za využitie všetkých nevyhnutných alebo rozumných bezpečnostných opatrení podľa vášho názoru, aby ste sa ochránili pred škodami, stratami alebo rizikami, ktoré môžu vzniknúť používaním tejto webstránky. Vyjadrujete súhlas s našim oslobodením (ako aj oslobodením lekárov a lekární) od akýchkoľvek strát, výdajov, nákladov alebo škôd (vrátane právnych, znaleckých a iných procesných nákladov), ktoré vznikajú na základe alebo v súvislosti s nasledujúcim:

 1. porušenie týchto Všeobecných obchodných podmienok z vašej strany;
 2. neoprávnené alebo protizákonné použitie tejto webstránky z vašej strany;
 3. vaša nesprávna predstava v súvislosti s používaním tejto webstránky;
 4. neoprávnené alebo protizákonné používanie tejto webstránky treťou stranou za pomoci vášho hesla; a/alebo
 5. nároky, ktoré sú uplatnené cez alebo v súvislosti s použitím webovej stránky, vrátane informácií získaných cez webovú stránku, od právnických alebo fyzických osôb, ktoré nie sú zmluvné strany;

Reklamácie

Ak máte sťažnosť na dodané služby a produkty, kontaktujte prosím zákaznícky servis KamagraOriginal.to na kontaktnej stránke.

KamagraOriginal.to sa teda snaží:

 • spracovať reklamácie obratom;
 • vám oznámiť, ako dlho bude spracovanie reklamácie približne trvať; a
 • vás informovať o aktuálnom stave spracovania.

Označenie tovaru a autorské práva

Všetky obsahy, ako texty, grafiky, logá, symboly ikon, obrázky, zvukové nahrávky, digitálne stiahnutia, súbory dát a software, sú duševným vlastníctvom KamagraOriginal.to, príp. poskytovateľa obsahu a sú celosvetovo chránené autorskými právami. Bez výslovného písomného súhlasu od KamagraOriginal.to nie je povolené obsahy, vrátane kódov a softwaru, celkom alebo čiastočne meniť, rozmnožovať, znovu uverejniť, kopírovať, predať, navštíviť, nahrať, zverejniť na iných internetových stránkach alebo sa do takýchto stránok zapájať, rozširovať, verejne sprístupňovať, ďalej rozvíjať alebo používať na iné komerčné účely.

Vami stiahnuté a vytlačené obsahy nesmú byť zmenené a v nich obsiahnuté upozornenia na autorské práva nesmú byť odstránené. Framing častí webstránky nie je povolený. Každé nepovolené alebo neschválené použitie obsahov predstavuje porušenie autorského práva a bude civilno- a trestno-právne prenasledované podľa opatrení národného a medzinárodného zákonu o autorských právach.

Bezpečnosť

Pri opakovanom použití webstránky potrebujete heslo pre prístup k informáciám. Nesiete výhradnú zodpovednosť za:

 1. prísne udržanie tajnosti okolo vášho hesla;
 2. žiadne posúvanie hesla na tretie osoby, aby vďaka nemu mohli vytvoriť objednávku na webstránke;
 3. všetky náklady, škody alebo straty, ktoré vznikajú nedržaním hesla v tajnosti; a
 4. okamžité písomné oznámenie KamagraOriginal.to, ak vaše heslo musí byť z bezpečnostných dôvodov deaktivované.

Nepreberáme ručenie za žiadne škody v súvislosti s krádežou vášho hesla, odovzdaním vášho hesla alebo s okolnosťou, že ste zabezpečili inej osobe, príp. právnej osobe, prístup na webstránku za pomoci vášho hesla. Zaväzujete sa informovať nás o každom nepovolenom použití vášho hesla.

Vírusy, hacking a iné priestupky

Zneužitie našej webstránky vedomým vložením vírov, trójskych koňov, červov, logických bômb alebo iných obsahov so zlomyseľnými, technologicky škodlivými účinkami je prísne zakázané. Zakazuje sa vám vytvárať nepovolený prístup na našu webstránku, server, na ktorom je hosťovaná, alebo iný server, počítač alebo databanku, ktoré sú spojené s našou webstránkou. Porušenia týchto určení predstavujú trestný čin. Každé porušenie bude hlásené na príslušného výkonný úrad a pri udaní im bude oznámená vaša identita. Pri porušení určení vám bude oprávnenie na používanie našej webstránky ihneď odobraté.

Nepreberáme žiadne ručenie za straty alebo škody následkom rozdelených DoS zásahov, vírusov alebo iných škodlivých softwarov, ktoré infikujú vaše počítačové vybavenie, počítačové programy, vaše dáta alebo iné materiály chránené autorskými právami pri používaní našej webstránky, príp. pri sťahovaní materiálov z našej webstránky alebo zo spojených webstránok.

Vyhlásenie k ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov („vyhlásenie o ochrane osobných údajov“) definuje, ako my, eMedvertise NV, akciová spoločnosť so sídlom vo Willemstade, Curaçao, Holandské kráľovstvo, a registrované v priemyselnej a obchodnej komore v Curaçao pod číslom 108686, konajúca pod menom KamagraOriginal.to zaobchádzame, zbierame a vyhodnocujeme vaše osobné údaje a údaje spojené s vašou osobou.

Používaním našej webovej stránky vyjadrujete výslovne súhlas s tým, že spôsobom opísaným v tomto vyhlásení získavame a používame vaše osobné údaje. Pri registrácii na našej webstránke a/alebo pri uzatváraní objednávky ste vyzvaný k tomu, aby ste nám dali háčikom v oprávňovacom poli váš explicitný súhlas s používaním vašich osobných údajov. O každej zmene našich ustanovení k ochrane osobných údajov budete informovaný prostredníctvom upozornenia na našej webstránke. KamagraOriginal.to nepreberá žiadnu zodpovednosť a ručenie za obsahy alebo zaobchádzanie s osobnými údajmi na spojených webstránkach, ktoré nepatria ku KamagraOriginal.to a nie sú pod prevádzkou KamagraOriginal.to.

Ak si už viac nechcete nárokovať služby od KamagraOriginal.to ako zákazník, môžete používanie webstránky kedykoľvek prerušiť. Deaktivácia vášho užívateľského konta môže byť vyžiadaná na našom zákazníckom servise. Vaše užívateľské konto potom bude deaktivované a vy stratíte prístup k vášmu elektronickému spisu pacienta. Tento proces je neodvolateľný.

V objednávacom procese od vás vyžadujeme určité osobné informácie. Tieto údaje posúvame ďalej, ak je to nevyhnutné, lekárňam a lekárom. Prosíme vás, aby ste nám nehlásili údaje, o ktorých nechcete, aby sme vedeli. Zaručujete, že všetky uvedené informácie sú a zostávajú správne a pravdivé. Ste zodpovedný za spracovanie vašich údajov a vyjadrujete súhlas s pravidelnou aktualizáciou vašich osobných údajov, aby ste garantovali, že sú vždy v aktuálnom stave. Pre informácie o používaní Cookies na našej webstránke vás odkazujeme na naše vyhlásenie o cookies.

Všetky osobné údaje, ktoré uvediete, budú použité na poskytnutie optimálnych informácií pre vás. Registrácia nie je nutne nevyhnutná, aby ste mohli webstránku používať. Registrácia používateľa na KamagraOriginal.to vám ale umožní rýchlejšie vyžiadanie objednávok a žiadostí, bez toho aby ste museli znovu zadávať vaše údaje. Prístup bude zaistený cez vaše používateľské meno a vami vybraté heslo. KamagraOriginal.to potvrdí pri registrácii nových zákazníkov zvolené užívateľské meno a heslo cez email.

Počas registrácie môžete okrem toho zadať, či chcete pravidelne dostávať newsletter, marketingové informácie, špeciálne ponuky alebo aktualizácie k obsahom webstránky. Ak už od nás nechcete získavať newsletter alebo reklamu, môžete sa odhlásiť tak, že sa obrátite na zákaznícky servis cez KamagraOriginal.to. Po registrácii môžete vaše osobné údaje kedykoľvek skontrolovať, upraviť (pre zlepšenie a kompletizáciu) alebo vymazať.

KamagraOriginal.to sa zaväzuje ku garancii ochrany vášho súkromia a držania vašich osobných údajov v tajnosti. Bez vášho výslovného súhlasu KamagraOriginal.to drží odstup od udeľovania vašich osobných údajov tretím stranám (s výnimkou lekární a lekárov, ak prichádza do úvahy), ich predávania, prenájmu alebo použitia pre marketingové účely.  

Vytvárame štatistiky v súvislosti s používaním našej webstránky a používateľskými informáciami spojenými s ňou. Tieto ale neobsahujú žiadne osobné údaje, ktoré dovoľujú cielené spätné závery o našich používateľoch. Po odstránení vašich osobných údajov môže KamagraOriginal.to naďalej využívať anonymizované používateľské údaje pre štatistické analýzy v prospech KamagraOriginal.to.

KamagraOriginal.to využíva služby od HotJar. HotJar je služba na webovú analýzu a feedback software pre získavanie údajov na analýzu cez online správanie používateľov ako aj zákaznícku spätnú väzbu. Kombináciou (A) analýz a (B) feedback možností dodáva HotJar stránke KamagraOriginal.to užitočné poznatky o tom, ako môže byť stránka pre užívateľov priateľskejšia výkon stránky vylepšený. Radi vás odkážeme na vyhlásenie o ochrane osobných údajov od HotJar pre detailný popis predpisov ochrany údajov HotJar. Používaním našej webstránky potvrdzujete, že HotJar smie zbierať údaje, ktoré sú pod použiteľným právom definované ako osobné údaje. Používaním našej webstránky potvrdzujete, že akceptujete ustanovenia ochrany osobných údajov od HotJar.

Lekári a lekárne, ktoré overujú a spracúvajú vaše požiadavky pre KamagraOriginal.to, podliehajú právnej a/alebo profesionálnej povinnosti kontaktovať vás, ak by predpis alebo dodanie objednaných produktov mohlo viesť k problémom. Lekár, lekáreň alebo kuriérna služba vás pritom môžu osobne kontaktovať. Tieto strany ale nedržia, nešíria, neukladajú a nepoužívajú žiadne osobné údaje pre sekundárne účely. Pre uľahčenie komunikácie cez platformu pre lekárov môže KamagraOriginal.to spracovávať osobné údaje. Lekár uzná KamagraOriginal.to v tomto prípade ako sprostredkovateľa a dá podnet stránke KamagraOriginal.to, aby spracovala osobné údaje ako opísané vyššie, výhrade pre umožnenie komunikácie cez platformu. Ak máte sťažnosti akéhokoľvek druhu v súvislosti s korešpondenciou s jediným lekárom, lekárňou alebo kuriérnou službou, obráťte sa prosím na nás prostredníctvom https://www.KamagraOriginal.to/de/kontakt-und-impressum

Maloletí

Ak ste mladší než 18 rokov, smiete vytvárať objednávky na našej webstránke len za účasti rodiča alebo poručníka.

Použiteľné právo

Na túto zmluvu sa vzťahuje právo Curaçao. Zaväzujete sa podliehať jurisdikcie súdov na Curaçao. Prípady konfliktov, ktorých subjektom je objednávka, ktorej platba prebehla cez Klarna, podlieha naproti tomu britskej jurisdikcii.

Celková dohoda

Táto zmluva obsahuje všetky dohody uzavreté medzi vami a KamagraOriginal.to v súvislosti so zmluvným subjektom a nahrádza všetky predošlé - ústne alebo písomné - dohody uzavreté v súvislosti so zmluvným subjektom. Vyhradzujeme si právo túto  zmluvu kedykoľvek bez predošlého oznámenia zmeniť. Zaväzujeme sa uverejniť všetky zmeny a jednotlivé aktualizované verzie tejto zmluvy na webstránke. Zmeny nadobúdajú účinnosť ihneď po zverejnení na webovej stránke. Je vašou povinnosťou informovať sa o aktuálnom znení tejto zmluvy pred použitím webovej stránky, aby ste zaručili, že súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami v platnom znení. Vyhlasujte, že považujete tento spôsob oznámenia o zmenách tejto zmluvy za primerané. Každé ďalšie použitie webstránky po obdržaní oznámenia o zmenách bude vyhodnotené ako súhlas so zmenenými podmienkami.

Výpoveď / Zablokovanie prístupu

Ak porušíte nejakú podmienku týchto Všeobecných obchodných podmienok, bude vám okamžite a bez predošlého upozornenia odobratý prístup k webstránke. Sme oprávnení túto zmluvu celkom alebo čiastočne vypovedať, príp. odobrať vám právo na neobmedzené používanie webstránky bez udania dôvodu. Vyhradzujeme si právo webstránku kedykoľvek zmeniť alebo ju už viac neupravovať.

Všetky práva, ktoré podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok patria KamagraOriginal.to, platia aj v prospech zástupcov, sprostredkovateľov alebo iných tretích strán nasadených pre plnenie zmluvy od KamagraOriginal.to.

Odstúpenie a zrieknutie sa

KamagraOriginal.to môže od tejto zmluvy celkom alebo čiastočne odstúpiť po vlastnom uvážení. Nie ste oprávnený odstúpiť od vašich práv z tejto zmluvy bez predošlého písomného súhlasu od KamagraOriginal.to. Týmto vyhlasujete, že ide o zmluvný vzťah uzavretý s vami osobne, ktorý sa zakladá na vašich medicínskych potrebách vyhodnotených podľa medicínskeho dotazníka. Súhlasíte, že nebudete produkty získané na základe tejto zmluvy odovzdávať, predávať alebo inak zdieľať tretím osobám. Každý pokus o odstúpenie od vašich práv z tejto zmluvy bez súhlasu je neprístupné a neplatné. Zrieknutie sa plnenia nejakej zmluvnej povinnosti zo strany stránky KamagraOriginal.to v žiadnom prípade neplatí ako zrieknutie sa plnenia zmluvy pri inom alebo neskoršom porušení zmluvy rovnakého alebo podobného druhu.

Salvádorská klauzula 

Ak bude jedno ustanovenie tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu z moci súdneho alebo úradného nariadenia celkom alebo čiastočne vyhlásené za neúčinné, zodpovedajúce ustanovenie môže byť zatiaľ v zmysel strán presadené a účinnosť a platnosť ostatných ustanovení ostáva nedotknutá.

Všeobecné ustanovenia

S výnimkou platobnej povinnosti neručíte ani vy ani KamagraOriginal.to žiadnym spôsobom za čiastočné alebo úplné nesplnenie alebo oneskorené plnenie tejto zmluvy, pokiaľ sa nedá priamo alebo nepriamo odvodiť od okolností, ktoré boli zastúpené vami alebo KamagraOriginal.to, vrátane udalostí vyššej moci.

Nadpisy

Nadpisy jednotlivých odsekov slúžia len pre priehľadnosť a nemajú vplyv na výklad zmluvných ustanovení.